Bot mẫu

Khi clone sẽ đè lên kịch bản cũ nếu có

Kịch bản mẫu

Khi copy sẽ tạo thêm kịch bản mới

Nhóm kịch bản mẫu

Khi copy sẽ tạo thêm những kịch bản mới